Vi tilbyder

OM VORES YDELSER

Omsorgscentrets støtte består af hjælp eller omsorg, i form af f.eks.; bostøtte, rådgivning eller hjælp til personlig pleje eller huslige gøremål. Vi tilbyder også behandling og ledsagelse, samt oplæring i eller genoptræning af, en række forskellige færdigheder. Formålet med det socialpædagogiske arbejde på Omsorgscentret er at yde hjælp til selvhjælp. En bostøtte udfører derfor ikke de huslige gøremål for borgeren, men samarbejder med den voksne/unge, og lærer ham/hende selv at blive i stand til at udføre de daglige gøremål. Det overordnede mål er altså at yde støtte, for derigennem at bevare eller forbedre borgerens psykiske, fysiske eller sociale funktioner, så de bliver mere selvhjulpne og derved nemmere kan leve et liv på egne betingelser.

Kontaktperson

På Omsorgscentret får borgeren tilknyttet sin egen kontaktperson. Kontaktpersonen har det overordnede ansvar for at sikre sig, at borgeren får den rette hjælp i hverdagen.

Støtte

Vi tilbyder et bredt spektrum af socialpædagogiske støttemuligheder, som f.eks. vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp til at udføre daglige gøremål. Støtten kan, udover egentlig optræning og behandling, omfatte oplæring/genoplæring i daglige færdigheder, omsorg, hjælp til udvikling af egne ressourcer – herunder muligheder for at kommunikere og indgå i samvær med andre, eksempelvis i samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og sociale aktiviteter.

 

Optræning

Vi kan hjælpe med at vedligeholde og træne personlige færdigheder. Vi tilbyder også behandling og yder rådgivning som forebyggende foranstaltning, f.eks. via et tværfagligt samarbejde med andre behandlere såsom akupunktører, massører, fysio- og ergoterapeuter.

 

Hjælp – til selvhjælp

På Omsorgscentret har vi fokus på hjælp-til-selvhjælpsprincippet. Det vil sige, at det er vores opgave at fremme en selvstændig livsførelse både på det praktiske og det personlige plan. Vi overtager ikke de daglige gøremål, men hjælper derimod borgeren med at gennemføre dem selv. Det kan være hjælp til daglige gøremål som f.eks. indkøb, madlavning, lægebesøg, personlig hygiejne og økonomi. Vi yder også støtte i forbindelse med hjælp til at opretholde sociale netværk eller hjælp til andre personlige forhold og konfliktløsning.  Her er rådgivningsindsatsen en vigtig faktor, da den har en forebyggende og en støttende effekt. Rådgivningen bidrager til at hjælpe borgeren over vanskeligheder og på sigt at gøre personen bedre i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp.

Omsorg

Vi tilbyder også støtte af en mere intensiv karakter, hvis borgerens funktionsniveau er lavt. Her er den personlige omsorg, hygiejne og pleje et mål i sig selv.

Ekstra støtte

Ekstra støtte kan komme på tale når borgeren har en problemstilling, der ikke kan rummes i den ordinære ydelse.